Regulamin

REGULAMIN
przyznawania nagrody „STRZELCA”

 

  Mając w pamięci wielu wybitnych Polaków pochodzących z Ziemi Strzelińskiej oraz nawiązując do historycznych symboli, które wrosły lub wrastają na nowo w jej krajobraz, stowarzyszenia działające na terenie Ziemi Strzelińskiej ustanawiają Nagrodę „STRZELCA”. Będzie ona formą podziękowania dla ludzi i organizacji dzisiejszej doby, których wkład w rozwój i promocję tej Ziemi zasługuje na szczególne wyróżnienie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  Nagroda „STRZELCA” jest corocznym wyróżnieniem, przyznawanym przez stowarzyszenia działające na terenie Ziemi Strzelińskiej, za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji tej Ziemi.

§ 2

  Laureaci nagrody otrzymują: statuetkę Strzelca, dyplom honorowy oraz nagrodę pieniężną.

§ 3

  Laureatami nagrody mogą być osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia.

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego laureatów, stowarzyszenia przyznające nagrodę powołują corocznie Kapitułę w liczbie 7 osób.
 2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes stowarzyszenia, które w danym roku obejmuje patronat nad przebiegiem postępowania wyłaniającego laureatów. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami.
 3. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń.

§ 5

 1. Kandydatów do nagrody „STRZELCA” mogą zgłaszać :
  • Stowarzyszenia działające na terenie Ziemi Strzelińskiej.
  • Organy samorządów lokalnych: powiatowego, miejskich i gminnych.
  • Mieszkańcy powiatu strzelińskiego.
 2. Wzór karty zgłoszeniowej jest załącznikiem nr l do niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Spośród kandydatów zgłoszonych do nagrody Kapituła wybiera 3 kandydatów, spośród których wyłania laureata.
 2. Kapituła podejmuje wszystkie decyzje w drodze konsensusu.

§ 7

  Szczegółowy tryb przyznawania nagrody określa harmonogram, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

III. OBSŁUGA TECHNICZNA I FINANSOWA NAGRODY

§ 8

  W celu zabezpieczenia finansowego nagrody stowarzyszenia – organizatorzy tworzą budżet nagrody „STRZELCA” na dany rok.

§ 9

  Obsługę techniczną nagrody zapewnia stowarzyszenie, które w danym roku objęło patronat nad postępowaniem wyłaniającym laureatów.

§ 10

  Do zadań Kapituły należy kampania informacyjno-promocyjna przyznawania nagrody „Strzelca”.

§ 11

  Poszczególne edycje nagrody mogą być sponsorowane przez osoby prawne i fizyczne

 

IV. WRĘCZENIE NAGRODY „STRZELCA”

§ 12

  Wręczenie statuetki, dyplomu honorowego i nagrody pieniężnej ma charakter uroczysty i odbywa się w trakcie części oficjalnej uroczystości „Św. Michała”. Nagrodę wręcza przewodniczący Kapituły przy udziale Burmistrza Miasta, Starosty powiatu strzelińskiego i innych osób zaproszonych do wręczenia nagrody.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

  Regulamin nagrody „STRZELCA” oraz wszelkie jego zmiany zatwierdzają zarządy stowarzyszeń – organizatorów na wspólnym posiedzeniu.

 

  Niniejszy regulamin zatwierdzono w dniu ……….

 

Podpisy Prezesów Zarządu stowarzyszeń – organizatorów