Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr l
do Regulaminu przyznawania
Nagrody „STRZELCA”

KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA
DO NAGRODY „STRZELCA”

Zgłaszający:
My niżej podpisani zgłaszamy kandydaturę do Nagrody „STRZELCA”- edycja ……… r.
Charakterystyka osiągnięć i działalności kandydata:
Podpisy/pieczęć/ zgłaszających: