Harmonogram

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
Nagrody „STRZELCA”

 

HARMONOGRAM PRZYZNAWANIA NAGRODY „STRZELCA”

WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN REALIZACJI
Spotkanie zarządów stowarzyszeń -organizatorów w celu ustalenia budżetu nagrody na dany rok oraz wyboru przewodniczącego Kapituły i jej składu Luty
Rozesłanie kart zgłoszeniowych kandydatów oraz przekazanie pierwszych informacji o edycji nagrody lokalnym mediom. Marzec
Zgłaszanie kandydatur do nagrody Marzec – Kwiecień
Wyłonienie przez Kapitułę 3 kandydatów nominowanych do nagrody Maj
Akcja promocyjne – informacyjna dot. kandydatów w mediach lokalnych Maj – Sierpień
Wyłonienie przez Kapitułę laureata do 15 września
Wręczenie nagrody laureatowi w trakcie uroczystości z okazji patrona miasta Strzelina Dzień Sw. Michała – wrzesień
Podsumowanie przez zarządy stowarzyszeń – organizatorów przebiegu edycji Nagrody „STRZELCA” do 15 października