Statut

Statut Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich

§ 1

 1. Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym obywateli, identyfikujących się z celami Towarzystwa i czynnie je realizującymi.
 2. Terenem działania Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich (TWS) jest powiat strzeliński i ząbkowicki.
 3. Siedzibą Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich jest miasto Strzelin.

§ 2

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji.

 1. Propagowanie turystyki w regionie Wzgórz Strzelińskich.
 2. Zagospodarowanie turystyczne Wzgórz Strzelińskich. Budowa i eksploatacja urządzeń służących turystyce i wypoczynkowi.
 3. Propagowanie i wspomaganie rozwoju miasta Strzelina i miejscowości położonych w obszarze Wzgórz Strzelińskich oraz budowa infrastruktury dla celów turystyki i wypoczynku.
 4. Inspirowanie i wspomaganie odbudowy strzelińskiej starówki i innych obiektów zabytkowych.
 5. Wspomaganie działalności kulturalnej, naukowej i twórczości związanej tematycznie z obszarem Wzgórz Strzelińskich
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w obszarze Wzgórz Strzelińskich.
 7. Gromadzenie środków materialnych dla realizacji celów określonych wyżej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i pamiątkarskiej propagującej prace związane z obszarem Wzgórz Strzelińskich.

 § 3

Członkostwo.

 1. Członkiem Towarzystwa może być Obywatel Ziemi Strzelińskiej, cieszący się dobrą opinią w środowisku i posiadający ukończone 25 lat życia.
 2. Członkiem Towarzystwa może być każdy Obywatel Ziemi Strzelińskiej, spełniający warunki określone w punkcie 1, jeżeli zostanie przyjęty przez ogół członków przy uzyskaniu referencji przez co najmniej pięciu członków wprowadzających.
 3. Utrata członkostwa Towarzystwa może nastąpić w następujących przypadkach:
  1. przez zrzeczenie się członkostwa,
  2. wobec utraty praw publicznych,
  3. wobec popełnienia czynu niegodnego, godzącego w dobre obyczaje i w dobre imię TWS,
  4. przesiedlenia się z terenu Ziemi Strzelińskich,
  5. śmierci członka Towarzystwa. W takich okolicznościach prawo wstąpienia do Towarzystwa może mieć wyrażający chęć członkostwa spadkobierca, spełniający pozostałe warunki określone w niniejszym paragrafie, za wyjątkiem referencji.
 4. W przypadku określonym w punkcie 3 lit. c o utracie członkostwa orzeka Zarząd Towarzystwa.Od tej uchwały służy członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 5. Walne Zebranie Członków może nadawać honorowe członkostwo szczególnie zasłużonym dla TWS.
 6. Obowiązki członka TWS:
  1. aktywne uczestnictwo w pracach Towarzystwa,
  2. czynne propagowanie celów organizacji,
  3. godne prezentowanie członkostwa Towarzystwa,
  4. terminowe opłacanie składek
 7. Prawa członka TWS:
  1. móc wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
  2. nosić odznakę TWS,
  3. korzystać z obiektów i urządzeń będących własnością TWS.

 §4

Władze Towarzystwa

 1. Walne Zebranie Członków.
  1. Najwyższą władzą Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich jest Walne Zebranie Członków.
  2. Walne Zebranie podejmuje uchwały, które stanowią program działania .Towarzystwa oraz uchwały w innych istotnych dla Towarzystwa sprawach, np. majątkowych lub członkowskich, w tym odwołania od uchwał Zarządu w sprawach określonych w § 3 p-kt 3 lit. c statutu.
  3. Walne Zebranie uchwala statut, wprowadza doń zmiany, udziela zarządowi absolutorium, ustala składki członkowskie.
  4. Uchwały Walnego Zebrania podejmuje się bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Towarzystwa.
  5. Walne Zebranie wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na czteroletnią kadencję w głosowaniu tajnym, na konkretne funkcje.
  6. W przypadku zmian w składach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zwołane Walne Zebranie uzupełnia stany osobowe tych instancji.
  7. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Zarząd.
  1. W skład Zarządu wchodzą – prezes, wiceprezes i skarbnik.
  2. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
  3. Kieruje bieżącymi pracami Towarzystwa, w tym orzeka w sprawach określonych w § 3 p-14 3 lit. c statutu.
  4. Nadzoruje prowadzenie działalności gospodarczej, przyjmuje darowizny, zapisy i dotacje.
  5. Prowadzi rachunkowość Towarzystwa.
  6. Zwołuje Walne Zebrania Członków.
  7. Składa sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu.
  8. Każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentowania Towarzystwa, natomiast w sprawach majątkowych musi reprezentować Towarzystwo dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Komisja Rewizyjna.
  1. Składa się z trzech członków , w tym przewodniczący.
  2. Kontroluje bieżące prace Zarządu w zakresie:
   • zgodności działań ze statutem Towarzystwa,
   • gospodarności i celowości dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi Towarzystwa,
   • realizacji uchwał Walnego Zebrania.
  3. Składa wniosek na Walne Zebranie o udzieleniu bądź nie udzieleniu Zarządowi absolutorium.

 § 5

Majątek Towarzystwa

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Towarzystwa stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. wpływy z działalności gospodarczej,
  3. darowizny i zapisy,
  4. dotacje,
  5. wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. inne wpływy ze źródeł wyżej nie wymienionych.

§ 6

 1. Zmiany statutu mogą być dokonane przez Walne Zebranie na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Towarzystwa lub na wniosek Zarządu przy pisemnym poparciu 1/3 członków.

§ 7

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności 3/4 członków Towarzystwa.